Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr II/7/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 6 grudnia 2006 roku

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60; Nr 143 poz. 1199, z 2006 r. Nr 66 poz. 470, Nr 66 poz. 470) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 i Nr 191 poz. 1412), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i nr 216 poz. 1826 z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365 i Nr 179 poz. 1484) Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

 

 

§ 1 .1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, 2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi gminy Kowiesy.

 

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 9 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Kowiesy podatków pobranych we wsiach gminy Kowiesy.

 

§ 3. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności zebranych podatków najpóźniej na trzeci dzień po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastapić.

 

§ 4. Uchyla się § 4 Uchwałę nr XVI/42/96 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 29 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zwolnień i sposobu poboru podatku od nieruchomości oraz wysokości wynagrodzenia za pobór podatku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

         /-/ Janina Rybicka

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-15 15:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-19 08:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9069
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:59:37